КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОЗИЦІЙ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто комунікативну компетентність як пріоритет розвитку дитини старшого дошкільного віку з позицій базового компоненту дошкільної освіти. У стандарті відображено суспільні очікування щодо розвиненості, вихованості та освіченості дошкільників, що дозволяє формалізувати результати реалізації освітніх програм для закладів дошкільної освіти. Визначено, що розвиток такої компетентності передбачає сформоване емоційно-ціннісне ставлення дитини до комунікаційного процесу. The article considers communicative competence as a priority for the development of a child of older preschool age from the standpoint of a basic component of preschool education. The standard reflects public expectations regarding the development, upbringing and education of preschoolers, which allows formalizing the results of the implementation of educational programs for preschool education institutions. It was determined that the development of such competence presupposes a formed emotional and value attitude of the child towards the communication process.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, дошкільна освіта, розвиток дитини, магістерські роботи, communicative competence, pre-school education, child development, master's work
Цитування
Ручка А. Ю. Комунікативна компетентність як пріоритет розвитку дитини старшого дошкільного віку з позицій базового компоненту дошкільної освіти / А. Ю. Ручка // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 78–79.