Вивчення розділу коливання і хвилі в курсі фізики в загальноосвітніх закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі проаналізовано вивчення теми "Коливаня і хвилі", основних понять і визначень по цій темі. Були вивчені шкільні підручники, розглянута методика вивчення коливань і хвиль, виявлена значущість теми при вивченні фізики. Висновки в цій роботі зроблені на основі опрацювання багатьох джерел учбової і навчально-методичної літератури. Розглянуто методику рішення завдань по цій темі. Були використані такі методи дослідження, як вивчення науково-методичної літератури, аналіз шкільних підручників, бесіда з учителями та викладачами з метою виявлення типових помилок, що допускаються учнями при вирішенні завдань з досліджуваної теми. The paper analysed the study of the topic "Oscillations and waves", the basic concepts and definitions on this topic. School textbooks were investigated, the methodology of the study of oscillations and waves was considered, the significance of the topic in the study of physics was revealed. Conclusions in this work are made on the basis of going through many sources of educational and methodological literature. The methodology of solving the problems on this topic has been considered. Such methods of research as study of scientific and methodical literature, analysis of school textbooks, conversation with teachers and tutors with the purpose of revealing typical mistakes made by pupils at the solution of tasks on the studied topic were used.
Опис
Ключові слова
коливання і хвилі, вивчення фізики в школі, методика викладання фізики, oscillations and waves, learning physics at school, physics teaching methodology
Цитування
Заніборщ Я. Є. Вивчення розділу коливання і хвилі в курсі фізики в загальноосвітніх закладах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Фізика / Я. Є. Заніборщ ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики. – Харків, 2022. – 50 с. : іл.
Колекції