Вплив дитячої субкультури на формування гуманних взаємин дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми виховання гуманних взаємин старших дошкільників в межах дитячої субкультури. З’ясовано сутність поняття «дитяча субкультура» та особливості процесу формування гуманних взаємин у дітей дошкільного віку. Визначено критерії та показники гуманного ставлення старших дошкільників в межах дитячої субкультури, можливості впливу її на формування таких взаємин дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО. Розроблено та апробовано методику формування гуманних взаємин дітей старшого дошкільного віку в межах дитячої субкультури. Запропоновано методичні рекомендації для вихователів ЗДО щодо формування гуманних взаємин дошкільників. The qualifying work is a theoretical-experimental study of the problem of raising humane relationships of older preschoolers within the children's subculture. The essence of the concept of «children's subculture» and the peculiarities of the process of forming humane relationships among preschool children are clarified. The criteria and indicators of the humane attitude of older preschoolers within the framework of children's subculture, the possibility of its influence on the formation of such relationships of older preschoolers in the conditions of preschool education have been determined. The method of forming humane relationships of older preschool children within the children's subculture has been developed and tested. Methodological recommendations are offered for teachers of special needs regarding the formation of humane relationships of preschoolers.
Опис
Ключові слова
дитяча субкультура, діти дошкільного віку, гуманні взаємини, заклад дошкільної освіти, children's subculture, children of preschool age, humane relations, institution of preschool education
Цитування
Бордюжа Ю. І. Вплив дитячої субкультури на формування гуманних взаємин дітей старшого дошкільного віку в умовах ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Ю. І. Бордюжа ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 95 с. : табл. + дод.
Колекції