МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ‘ХВОРОБА’ В “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ” І. ФРАНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено мовне вираження категорії ‘хвороба’ в “Галицько-Руських народних приповідках” І. Франка, бо саме фольклор є скарбом рідної мови, народного досвіду, перлиною національної культури. Автором було зібрано 31091 приповідок за різною тематикою. Зазначено, що у “Галицько-руських народних приповідках” закодовано уявлення про значення хвороб, за допомогою фразеологізмів пояснювали причини певного фізичного стану людини. Репрезентації уособлених образів хвороби властиве кодування, по-перше, особливостей зовнішнього вигляду міфічної істоти, схожої із зовнішнім виглядом хворої людини; по-друге, конкретних дій уособленої хвороби, що призводили до погіршення самопочуття, смерті через хворобу; по-третє, народних способів лікування хвороби. The publication examines the language expression of the category 'disease' in I. Franko's Galician-Russian Folk Tales, because it is folklore that is the treasure of the native language, folk experience, and the pearl of national culture. The author collected 31,091 fairy tales on various topics. It is noted that in "Galician-Russian folk tales" ideas about the meaning of diseases are coded, with the help of phraseology the reasons for a certain physical state of a person are explained. The representation of personified images of the disease is characterized by encoding, firstly, the features of the appearance of a mythical creature, similar to the appearance of a sick person; secondly, specific actions of the personified disease, which led to deterioration of well-being, death due to the disease; thirdly, folk methods of treating the disease.
Опис
Ключові слова
Франко І., український фольклор, категорія хвороби, українська фразеологія, I. Franko, Ukrainian folklore, disease category, Ukrainian phraseology
Цитування
Головко О. І. Мовне вираження категорії ‘хвороба’ в “Галицько-Руських народних приповідках” І. Франка / О. І. Головко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 21–24.