ЩОДО НОВЕЛ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: PRO ET CONTRA

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті досліджено організацію провадження змін істотних умов праці в умовах воєнного стану. Режим воєнного стану, введений у зв‘язку із повномасштабною збройною агресією проти України, зумовив впровадження спеціального режиму правового регулювання трудових відносин з метою створення оптимальних умов для функціонування виробництва під час постійної загрози життю людей. Зазначено, що швидкість прийняття рішень в умовах воєнного стану вплинула на якісність впровадження нових механізмів правового регулювання трудових відносин в цих специфічних умовах. Але необхідно тепер виправляти ці суперечності, які не дозволяють якісно функціонувати механізму організації трудових відносин в умовах воєнного стану, та переглянути дію ст.49-4 КЗпП України в умовах воєнного стану. The article examines the organization of changes in essential working conditions under martial law. The martial law regime introduced in connection with the full-scale armed aggression against Ukraine led to the introduction of a special regime of legal regulation of labor relations in order to create optimal conditions for the functioning of production during a constant threat to people's lives. It is noted that the speed of decision-making in the conditions of martial law affected the quality of the implementation of new mechanisms of legal regulation of labor relations in these specific conditions. But it is now necessary to correct these contradictions, which do not allow the mechanism of the organization of labor relations to function properly in conditions of martial law, and to review the operation of Article 49-4 of the Labor Code of Ukraine in conditions of martial law.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудові правовідносини, воєнний стан, аспірантські роботи, labor law, labor relations, martial law, postgraduate works
Цитування
Фатєєв Я. В. Щодо новел трудового законодавства в організації провадження змін істотних умов праці в умовах воєнного стану: pro et contra / Я. В. Фатєєв // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 167–169.