МЕТОДИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У РОЗРІЗІ ПАРАДИГМИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі визначено специфічні ознаки історико-педагогічного дослідження. Акцентовано увагу на суті наукового методу пізнання конкретної науки. Схарактеризовано сукупність методів, які слугують базисом історикопедагогічного дослідження: загальнонаукові, спеціальні, кількісні. The specific features of historical and pedagogical research have been determined in the article. The article author has focused on the essence of the scientific method of cognition of a particular science. The set of methods that serve as the basis of historical and pedagogical research has been characterized. They are general scientific, special, and quantitative methods.
Опис
Ключові слова
історико-педагогічне дослідження, науковий метод, загальнонаукові, спеціальні, кількісні методи, historical and pedagogical research, scientific method, general scientific, special, quantitative methods
Цитування
Зеленська Л. Д. Методи історико-педагогічного дослідження у розрізі парадигми наукового знання / Л. Д. Зеленська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 23–26.