Часопис "Тяжелее воздуха" як джерело до вивчення історії вітчизняного повітроплавання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Анотація
Мета роботи. Спираючись на віднайдені архівні матеріали та історіографічні джерела, дослідити передумови заснування журналу «Тяжелее воздуха», проаналізувати зміст і особливості, структуру періодичного видання, встановити коло пріоритетних тем публікацій, з’ясувати його значення в популяризації знань про повітроплавання та внесок у справу становлення вітчизняної авіації. Методологія. Відповідно до поставленої мети та віднайдених інформативних джерел було визначено принципи і методи дослідження, теоретико-методологічну основу якого сформували загальнонаукові принципи: об’єктивності, історизму, достовірності, репрезентативності й т. ін. Відтворення об’єкта дослідження на тлі закономірних історичних процесів здійснювалося з використанням загальнонаукових логічних методів, зокрема аналізу та синтезу. Застосовано проблемнохронологічний метод, який дозволив виокремити певні проблеми і розглянути їх у хронологічній послідовності історичних подій. Наукова новизна полягає вже в тому, що періодичне видання «Тяжелее воздуха» вперше в історіографічній літературі визначено об’єктом дослідження, у процесі якого з’ясовано його непересічнеизначення у справі популяризації знань про повітроплавання. Встановлено, що на теренах сучасної України часопис був одним з перших спеціалізованих науково-популярних видань із питань повітроплавання. Висновки. Проведене дослідження дозволило з’ясувати маловідомі факти щодо заснування періодичного видання Повітроплавного відділу Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства. Часопис «Тяжелее воздуха» видавався власним коштом товариства, на його сторінках розміщувалася різнопланова інформація про новітні досягнення вітчизняного і світового повітроплавання. Він є цінним джерелом щодо діяльності в Україні відомих учених і авіаконструкторів І. І. Сікорського, С. В. Гризодубова, А. К. Лєльє, Г. Ф. Проскури та ін. На сьогодні дане видання становить бібліографічну рідкість, оскільки на теренах України у фондах бібліотек (Харківська наукова державна бібліотека ім. В. Г. Короленка) зберігаються лише вісім чисел часопису за перший рік видання (1911 р.), а їхній стан залишає бажати кращого. Крім того, незаперечним є значення журналу як цінного джерела з історії повітроплавання. The purpose of the work. Basing on found archival materials and historiographical sources there were investigated the preconditions of the “Heavier than air” journal origin, the content and peculiarities, the structure of periodic edition were analyzed, there was established a range of priority topics of publications, found out its significance to popularize the knowledge of aeronautics and contribution to the formation of domestic aviation. Methodology. In accordance with the goal and found informative sources, the principles and methods of research were identified, the theoretical and methodological basis of which formed general scientific principles: objectivity, historicism, reliability, representativeness, etc. It was carried out using general scientific logical methods, in particular analysis and synthesis. A problemchronological method was applied. It allowed to distinguish certain problems and consider them in a chronological sequence of historical events. The scientific novelty consists in the fact that the periodical publication “Heavier than air” for the first time in the historiographic literature is determined by the object of research, in the process of which it is intensified in the field of popularization of aeronautics knowledge. It was established that in the territory of modern Ukraine, the magazine was one of the first specialized population issues for aeronautics. Conclusions. The conducted research allowed to figure out the little-known facts on the establishment of a periodic edition of the aeronautical department of Kharkiv Department of the Imperial Russian Technical Society. The magazine “Heavier than air” was issued by own expense of Society. Diverse information on the latest achievements of domestic and world aerostats was placed on its pages. The magazine is a valuable source on the activities such well-known scientists and avia engineers as I. I. Sikorsky, S. V. Gryzodubov, A. K. Lelier, G. F. Proskurа, etc. Nowadays this publication is a real bibliographic rarity as in the territory of Ukraine in libraries (Kharkiv Korolenko State Scientific Library) only 8 соpies for the first year of publication (1911) have been preserved, and their condition leaves much to be desired. Besides the significance of the journal is a valuable source on the history of aeronautics.
Опис
Ключові слова
джерелознавство, журнал «Тяжелее воздуха», часопис, періодичні видання, авіація, повітроплавання, 1911–1913 роки, авіатор, source studies, journal “Heavier than air”, a magazine, periodicals, aviation, aeronautics, 1911—1913, аviator
Цитування
Кушлакова Н. М. Часопис "Тяжелее воздуха" як джерело до вивчення історії вітчизняного повітроплавання / Н. М. Кушлакова, В. С. Савчук, О. Л. Рябченко // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ. – 2022. – Вип. 29. – C. 242–262.