ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ З ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державне видавництво "Аграрна наука" НААН
Анотація
У посібнику подано основні положення методології постановки досліджень у тваринництві. У послідовній формі викладено традиційні та сучасні методи досліджень, а також умови, необхідні для підвищення точності проведення експерименту. Дано обґрунтування теоретичному опрацюванню і плануванню експериментальних досліджень. Розглянуто аналіз отриманих результатів, їх інтерпретація та формулювання висновків. Розраховано на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, студентів, спеціалістів із тваринництва. В справочнике представлены основные положения методологии постановки исследований в животноводстве. В последовательной форме изложены традиционные и современные методы исследований, а также условия, необходимые для повышения точности проведения экспериментальных мента. Дано обоснование теоретической обработке и планированию экспериментальных исследований. Рассмотрен анализ полученных результатов, их интерпретация и формулировка выводов. Справочник рассчитан на научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, магистров, студентов, специалистов по животноводству. The manual provides the main provisions of the methodology for the testing of livestock studies. Traditional and modern research methods are presented in a sequential form, as well as the conditions necessary to improve the accuracy of the experiment. The justification for theoretical elaboration and planning of experimental researches is given. The analysis of the obtained results, their interpretation and formulation of conclusions is considered. It is intended for scientists, teachers of higher educational establishments, graduate students, masters, students, specialists in animal husbandry.
Опис
Ключові слова
тварини, наукові дослідження, методологія, продуктивні якості, математична статистика, навчальні посібники, животные, научные исследования, методология, продуктивные качества, математическая статистика, учебные пособия, animals, scientific research, methodology, productive qualities, mathematical statistics, tutorials
Цитування
Іонов І. А. Проведення дослідів з годівлі сільськогосподарської птиці // Методологія та організація наукових досліджень в тваринництві : навч. посіб. / НААН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористув. України ; за ред. І. Ібатуловича, О. М. Жукорського. – Київ : Аграрна наука, 2017. – С. 163–170.