СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті розкрито результати емпіричного дослідження виявлення взаємозв’язку стильових особливостей саморегуляції та основних сфер самоактуалізації у майбутніх психологів. Отримані висновки дають підставу звернути увагу на вивчення та розвиток особливостей усвідомленої саморегуляції, як однієї з умов самоактуалізації. В статье раскрыты результаты эмпирического исследования выявления взаимосвязи стилевых особенностей саморегуляции и основных сфер самоактуализации будущих психологов. Полученные выводы дают основание обратить внимание на изучение и развитие особенностей осознанной саморегуляции, как одного из условий самоактуализации. The article discovers the results of empirical research to identify the relationship of style features of self-regulation and self-actualization of future psychologists. The findings give reason to pay attention to the research and development of style features of self-regulation as one of the conditions for self-actualization.
Опис
Ключові слова
стильові особливості саморегуляції, майбутній психолог, самоактуалізація особистості, студентські роботи, стилевые особенности саморегуляции, будущий психолог, самоактуализация личности, студенческие работы, style features of self-regulation, the future psychologist, self-actualization of personality, student work
Цитування
Челишева Н. М. Стильові особливості саморегуляції як фактор зростання самоактуалізації майбутніх психологів / Н. М. Челишева // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 255–260.