ХУДОЖНЬО-СМИСЛОВИЙ КОД «ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» В СТРУКТУРІ КОНЦЕПТУ «КИЇВСЬКА РУСЬ» (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ) П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
В статті розглянуто лінгвокультурний концепт «Київська Русь», який у художньому дискурсі П. Загребельного є важливим складником макроконцепту «держава», становить складне ієрархічне художньо-семантичне утворення, марковане низкою антонімічних смислових атрибутів, що послідовно конкретизують протиставлення кодів «внутрішня політика» - «зовнішня політика». В статье рассмотрены лингвокультурний концепт «Киевская Русь», который в художественном дискурсе П. Загребельного является важной составляющей макроконцепту «государство», составляет сложное иерархическое художественно-семантическое образование, маркировано рядом антонимичных смысловых атрибутов, последовательно конкретизируют противопоставление кодов «внутренняя политика» - « внешняя политика ». The article examines the linguocultural concept "Kievan Rus", which in the artistic discourse of P. Zagrebelny is an important component of the macro concept "state", constitutes a complex hierarchical artistic and semantic formation, marked with a number of antonymous semantic attributes, consistently concretizes the opposition of codes "internal policy" - "external politics ".
Опис
Ключові слова
художній дискурс, історичні романи, лінгвокультурний концепт, Київська Русь, Загребельний П., магістерські роботи, художественный дискурс, исторические романы, лингвокультурный концепт, Киевская Русь, Загребельный П., магистерские работы, artistic discourse, historic novels, linguocultural concept, Kievan Rus, Zahrebelnyi P., master's work
Цитування
Медєляєва А. Художньо-смисловий код "зовнішня політика" в структурі концепту "Київська Русь" (на матеріалі історичних романів) П. Загребельного / А. Медєляєва // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 177–180.