ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФІЛАКТИКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано підготовку майбутніх соціальних педагогів до профілактики комп'ютерної залежності учнів. Розвиток інформаційних технологій привів до виникнення нового виду адикції - комп’ютерній залежності. Наведено п’ять найбільш розповсюджених видів адикції. Зазначено, що найбільш піддаються впливу інформаційного простору – підлітки, як більш вразлива до маніпулювань категорія. Неповнолітні поза усе прагнуть уваги, потребують самоствердження, у них ще не розвинене критичне мислення, що дозволяє використовувати їх у своїх цілях іншим особам. Стрімкий прогрес інформаційних технологій створює підґрунтя для виникнення нових видів адикцій, пов’язаних з використанням технічних пристроїв, тому актуальним при підготовці майбутнього соціального педагога до профілактики комп’ютерної залежності є набуття навичок аналізувати кожну ситуацію окремо, визначати які методи потрібно застосувати задля запобігання комп’ютерної адикції учнів. The publication analyzes the training of future social pedagogues for the prevention of computer addiction among students. The development of information technologies has led to the emergence of a new type of addiction - computer addiction. The five most common types of addiction are given. It is noted that the most exposed to the influence of the information space are teenagers, as a category more vulnerable to manipulation. Above all, minors seek attention, need self-affirmation, they have not yet developed critical thinking, which allows others to use them for their own purposes. The rapid progress of information technologies creates the basis for the emergence of new types of addictions associated with the use of technical devices, therefore, the acquisition of skills to analyze each situation separately, determine which methods need to be applied to prevent computer addiction of students.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, підготовка соціальних педагогів, профілактика, комп'ютерна залежність, адикції, магістерські роботи, social work, training of social pedagogues, prevention, computer addiction, addictions, master's theses
Цитування
Коваленко О. Ю. Підготовка майбутнього соціального педагога до профілактики комп'ютерної залежності учнів / О. Ю. Коваленко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 141–145.