ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКИХ НАВИЧОК ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано формування сценарно-режисерських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва. Зазначено, що одним із завдань професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО є формування його сценарно-режисерських навичок, як невід’ємної складової їхньої подальшої професійної діяльності. Адже від набуття знань та навичок сценарно-режисерської роботи в школі залежить ефективність міжособистісної взаємодії учасників виховного процесу, успішне вирішення творчих завдань зі створення мистецького-освітнього простору та впровадження нових мистецьких ідей. The publication analyzes the formation of script-directing skills of future music teachers. It is noted that one of the tasks of the professional training of future teachers of musical art at the ZVO is the formation of their script-directing skills, as an integral component of their further professional activity. After all, the effectiveness of interpersonal interaction of participants in the educational process, the successful solution of creative tasks to create an artistic and educational space and the introduction of new artistic ideas depend on the acquisition of knowledge and skills of script-directing work at school.
Опис
Ключові слова
режисура, музичне мистецтво, професійна підготовка, процес виховання, майбутні учителі, directing, musical art, professional training, education process, future teachers
Цитування
Ткаченко М. Формування сценарно-режисерських навичок як компонент професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / М. Ткаченко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 225–228.