Проблеми визначення юрисдикції суду при розгляді трудового спору: аналіз судової практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що при вирішенні питання юрисдикції суду щодо розгляду трудового спору, необхідно брати до уваги одночасно два показники – спеціалізацію та територіальність. Трудовий спір може розглядатися в межах різних юрисдикцій. Визначення останньої залежить не тільки від волі законодавця (імперативної норми), або волі позивача (у випадку диспозитивної норми і можливості вибору суду), але й волі Верховного Суду (правові висновки). В статье рассмотрено, что при решении вопроса юрисдикции суда по рассмотрению трудового спора необходимо принимать во внимание одновременно два показателя – специализацию и территориальность. Трудовой спор может рассматриваться в пределах разных юрисдикций. Определение последней зависит не только от воли законодателя (императивной нормы) или воли истца (в случае диспозитивной нормы и возможности выбора суда), но и воли Верховного Суда (правовые выводы). The article considers that when deciding the jurisdiction of the court to consider a labor dispute, it is necessary to take into account two indicators - specialization and territoriality. A labor dispute may be considered within different jurisdictions. The definition of the latter depends not only on the will of the legislator (mandatory rule), or the will of the plaintiff (in the case of a dispositive rule and the possibility of choosing a court), but also the will of the Supreme Court (legal opinions).
Опис
Ключові слова
цивільне судочинство, юрисдикції суду, трудове право, трудові спори, судова практика, аспірантські роботи, гражданское судопроизводство, юрисдикции суда, трудовое право, трудовые споры, судебная практика, аспирантские работы, civil proceedings, jurisdiction of the court, labor law, labor disputes, judicial practice, graduate work
Цитування
Мамай В. А. Проблеми визначення юрисдикції суду при розгляді трудового спору: аналіз судової практики / В. А. Мамай // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 127–130.