Вимоги до відбору відео-блогів для навчання учнів старшої школи монологічного мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статтi розглянуто визначення вимог до відбору відео-блогів із метою навчання старшокласників монологічного мовлення. Серед зазначених вимог можна також виділити вимоги, що висуваються до навчальних текстів, а саме: відповідність змісту відео-блогів рівню сформованості мовленнєвої компетентності учнів, їхнім віковим особливостям, а також наявність проблеми, що викликає зацікавленість у дітей старшого шкільного віку. В статье рассмотрены определения требований к отбору видео-блогов с целью обучения старшеклассников монологической речи. Среди указанных требований можно выделить требования, предъявляемые в учебных текстах, а именно: соответствие содержания видео-блогов уровню сформированности речевой компетентности учащихся, их возрастным особенностям, а также наличии проблемы, вызывающий интерес у детей старшего школьного возраста. The article discusses the definitions of the requirements for the selection of video blogs in order to teach high school students monologue speech. Among these requirements, we can single out the requirements for educational texts, namely: compliance of the content of video blogs with the level of formation of speech competence of students, their age characteristics, as well as the presence problems of interest to older schoolchildren.
Опис
Ключові слова
відео-блоги, монологічне мовлення, навчання старшокласників, магiстерськi роботи, видео-блоги, монологическая речь, обучение старшеклассников, магистерские работы, video blogs, monologue speech, teaching high school students, master's work
Цитування
Сторчак П. Вимоги до відбору відео-блогів для навчання учнів старшої школи монологічного мовлення / П. Строчак // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 80–81.