Екскурсія як ефективна форма виховної роботи зі студентами коледжу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором висвітлено різні підходи до означення поняття «екскурсія». Окреслені основні функції і наведена класифікація видів екскурсій. Представлено перелік різнопланових екскурсій із професійною спрямованістю для студентів Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу. На підставі цього схрактеризовано роль екскурсії у формуванні професійного інтересу, її місце у процесі якісної підготовки молодших спеціалістів даного профілю. Автором рассмотрены различные подходы к определению понятия «экскурсия». Очерчены основные функции и приведена классификация видов экскурсий. Представлен перечень разноплановых экскурсий с профессиональной направленностью для студентов Харьковского кооперативного торгово-экономического колледжа. На основании этого охрактеризована роль экскурсии в формировании профессионального интереса, ее место в процессе качественной подготовки младших специалистов данного профиля. The article reveals various approaches to the concept “excursion”. The main functions and classification of excursions have been determined. The list of diverse excursions with professional orientation for students of Kharkiv Trade and Economic College has been given. According to that, the role of excursions in formation of professional interest, their importance in the process of high quality training of junior specialists of this profile have been characterized.
Опис
Ключові слова
виховання, мотивація, професійний інтерес, позааудиторна робота, торгово-економічний профіль, аспірантські роботи, воспитание, мотивация, профессиональный интерес, внеаудиторная работа, торгово-экономический профиль, аспирантские работы, education, motivation, professional interest, non-auditing work, trade and economic profile, postgraduate work
Цитування
Єрмакова Н. А. Екскурсія як ефективна форма виховної роботи зі студентами коледжу / Н. А. Єрмакова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 229–231.