Технологія роботи соціального педагога з соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами повинне здійснюватися з урахуванням їх особливостей, використанням додаткових заходів та організаційних форм навчальної роботи, залежно від характеру їхніх особливих потреб. Для забезпечення інклюзивної освіти має створюватися інклюзивне освітнє середовище, яке передбачає створення сукупності умов, способів і засобів реалізації спільного навчання, виховання та розвитку учнів з урахуванням їхніх потреб та можливостей. В статье раскрыто, что обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями должно осуществляться с учетом их особенностей, использованием дополнительных мероприятий и организационных форм учебной работы в зависимости от характера их особых потребностей. Для обеспечения инклюзивного образования должна создаваться инклюзивная образовательная среда, которая предусматривает создание совокупности условий, способов и средств реализации совместного обучения, воспитания и развития учащихся с учетом их потребностей и возможностей. The article reveals that the education and upbringing of children with special educational needs should be carried out taking into account their characteristics, the use of additional measures and organizational forms of educational work, depending on the nature of their special needs. To ensure inclusive education, an inclusive educational environment should be created, which provides for the creation of a set of conditions, methods and means of implementing joint learning, education and development of students, taking into account their needs and capabilities.
Опис
Ключові слова
навчально-виховний процес, робота соціального педагога, соціалізація дітей, особливі освітні потреби, інклюзивна освіта, студентські роботи, учебно-воспитательный процесс, работа социального педагога, социализация детей, особые образовательные потребности, инклюзивное образование, студенческие работы, educational process, work of a social pedagogue, socialization of children, special educational needs, inclusive education, student work
Цитування
Карпцова К. Технологія роботи соціального педагога з соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі / К. Карпцова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 42–43.