Хронотопічна організація роману Ф. Діка «Людина у високому замку»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню просторово-часової організації роману Ф. Діка “Людина у високому замку”. Розглядається концептуальна лінія роману, втілена у хронотопічних текстових структурах. Пропонується карта, що відображає альтернативний геополітичний світ Діка. Аналізується авторська гра з реальністю та її варіантами, схарактеризовується історичність і псевдоісторичність, реалізовані хронотопічно. The article is devoted to the study of the spatial-temporal organization of the novel by F. Dick's “The Man in the High Castle”. The conceptual line of the novel embodied in chronotopic textual structures is being considered. There has been offered a map that reflects Dick's alternate geopolitical world. The author's game with reality and its variants is being traced, historicity and pseudohistoricity, implemented chronotopically have being characterized.
Опис
Ключові слова
хронотопічні координати, просторово-часова організація, сюжетно-композиційна структура, альтернативна світобудова, chronotopic coordinates, spatial-temporal organization, plot-framing structure, the alternative worlds’ carcasses
Цитування
Гребінник А. Хронотопічна організація роману Ф. Діка «Людина у високому замку» / А. Гребінник // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 77 –81.