Effective, accessible and easy-to-use technologies for the integral development of motor and cognitive abilities of young football players in the modern realities of Ukraine: a review article

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Health, sport, rehabilitation
Анотація
Background and purpose: The current level of football development requires the combined development of physical fitness and various cognitive aspects. That is why the development and application of technologies that combine the development of motor skills and various aspects of cognition are needed. Purpose: on the basis of the analysis of modern scientific literature, to determine the most effective, accessible, easy-to-use technologies for the integral development of motor and cognitive abilities of young football players in the modern realities of Ukraine. Material and methods: Internet platforms Scopus, Web of Science, PubMed were used to select articles for analysis of the effectiveness of various technologies for the combined development of motor and cognitive abilities of young football players. The benefits were for issues of categories Q1-Q3 for 2020-2023. Also, preference was given to randomized control studies in which a reliable effect of the applied technologies on both motor and cognitive abilities was found at a significance level of less than 0.05. Based on the articles selected in this way, an analysis of the technologies of integral development of cognitive and motor skills of young football players was carried out. The technologies had to meet the following criteria: efficiency, integrality of impact, accessibility. Results: As a result of the search for literary sources on the topic of the integral influence on the motor and cognitive abilities of young football players, 4360 sources were selected using the keyword "football", from which, after clarification, the keywords "physical fitness", "motor abilities", "psychophysiological capabilities" were selected. "nervous system", "cognitive abilities", "intelligence" 143 sources were selected, from which 30 sources were identified for analysis. Of these sources, 6 reflect the relationship between psychophysiological and intellectual aspects of cognitive abilities and motor readiness, 4 sources reflect the development of the aspect of movement perception, and 20 articles are devoted to technologies and methods for the development of motor readiness with a combined effect on various aspects of cognitive abilities. Conclusions: The analysis of literary sources according to the parameters of effectiveness, accessibility and ease of application of technologies for the integral development of motor and cognitive abilities allowed us to highlight the following: 1 – the technology of using balls of different sizes to develop the accuracy of movements in combination with performing exercises with balls from various sports and by exercises with balls to develop attention, speed of mental processes, reaction and ability to concentrate; 2 – the technology of developing "feeling of the ball" to combine the impact on the aspect of perception in cognitive abilities and accuracy of movements; 3 - the technology of using plyometric exercises in water for the integral development of the ability to control the body in space and speed-power abilities. The use of football as a means of integral influence on the development of cognitive and motor abilities was also highlighted separately. Обґрунтування і мета: Сучасний рівень розвитку футболу передбачає необхідність поєднаного розвитку фізичної підготовленості і різних аспектів когнітивності. Саме тому потрібна розробка і застосування технологій, які поєднують в собі розвиток і рухових здібностей, і різних аспектів когнітивності. Мета: на основі аналізу сучасної наукової літератури визначити найбільш ефективні, доступні, прості у застосуванні технології інтегрального розвитку рухових і когнітивних здібностей юних футболістів в сучасних реаліях України. Матеріал і методи: Для відбору статей для проведення аналізу щодо ефективності різних технологій поєднаного розвитку рухових і когнітивних здібностей юних футболістів було застосовано інтернет – платформи Scopus, Web of Science, PubMed. Переваги були для видань категорій Q1-Q3 за 2020-2023 роки. Також переваги надавались рандомізованим контрольним дослідженням, в яких було виявлено достовірний вплив застосованих технологій і на рухові, і на когнітивні здібності, на рівні значимості менше 0,05. За відібраними таким чином статтями проводився аналіз технологій інтегрального розвитку когнітивних і рухових здібностей юних футболістів. Технології повинні були відповідати наступним критеріям: ефективність, інтегральність впливу, доступність. Результати: В результаті пошуку літературних джерел на тему інтегрального впливу на рухові і когнітивні здібності юних футболістів було відібрано за ключовим словом «футбол» 4360 джерел, з яких потім за уточненнями за ключовими словами «фізична підготовленість», «рухові здібності», «психофізіологічні можливості», «нервова система», «когнітивні можливості», «інтелект» було відібрано 143 джерела, з яких для аналізу було виявлено 30 джерел. З цих джерел 6 відображують взаємозв’язок між психофізіологічним та інтелектуальним аспектами когнітивних здібностей і руховою підготовленістю, 4 джерела відображують розвиток аспекту сприйняття рухів, і 20 статей присвячено технологіям та методикам розвитку рухової підготовленості з поєднаним впливом на різні аспекти когнітивних здібностей. Висновки: Аналіз літературних джерел за параметрами ефективності, доступності та простоти в застосуванні технологій інтегрального розвитку рухових і когнітивних можливостей дозволив виділити наступні: 1 – технологія застосування м’ячів різного розміру для розвитку точності рухів у поєднанні з виконанням вправ з м’ячами з різних видів спорту та за вправами з м’ячами на розвиток уваги, швидкості розумових процесів, реакції та здатності до концентрації; 2 – технологія розвитку «почуття м’яча» для поєднання впливу на аспект сприйняття в когнітивних здібностях і точності рухів; 3 – технологія застосування пліометричних вправ у воді для інтегрального розвитку вміння керувати тілом в просторі та швидкісно-силових здібностей. Також окремо було виділено застосування футболу як засобу інтегрального впливу на розвиток когнітивних і рухових здібностей.
Опис
Ключові слова
football, motor skills, physical fitness, cognitive abilities, perception, attention, футбол, рухові здібності, фізична підготовленість, когнітивні можливості, сприйняття, увага
Цитування
Effective, accessible and easy-to-use technologies for the integral development of motor and cognitive abilities of young football players in the modern realities of Ukraine: a review article / Zh. Kozina, O. Vasyutin, V. Ganin, R. Martynenko, D. Orobchenko [et al.] // Health Technologies .– 2023. – № 1 (4). – Pp. 6–16. https://doi.org/10.58962/HT.2023.1.4.6-16