Формування аксіологічної компетентності як психолого-педагогічна проблема

dc.contributor.authorРудічєва, Н. К.
dc.date.accessioned2023-11-07T10:42:29Z
dc.date.available2023-11-07T10:42:29Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractРозкрито актуальність та необхідність постійного системного аксіологічного підходу в освітньому процесі сучасної системи освіти. Досліджено проблематику формування аксіологічної компетентності з точки зору різноманітних підходів до її вирішення. Зазначено, що сучасне суспільство переживає найбільш небезпечну кризу цінностей, людяності, втрати ідеалів. Представлено вихід з кризи, який можливий через формування і поширення глобальних цінностей як фундаменту людяності. Зауважено про значне посилення уваги науковців та практиків до виховання сучасної молоді згідно з гуманістичними цінностями суспільства і світу. Акцент зроблено на наявності тісного зв’язку між цінностями і освітою, культурой і освітой, виявлення якого у вдосконалення особистості людини. Наголошено на зростанні значущості ціннісного підходу в сфері освіти, яка спрямована на формування ключових компетентностей особистості, зокрема і аксіологічної. Проаналізовано погляди вчених на сутність поняття «аксіологічна компетентність». Виявлено, що існують різні точки зору щодо визначення досліджуваного поняття. З однієї, поняття «аксіологічна компетентність» представлено як складник предметної історичної компетентності, який має поступово і систематично розвиватись і удосконалюватись упродовж навчання в основній школі. З іншої, поняття «аксіологічна компетентність» висвітлено з точки зору складової професійної компетентності у контексті підготовки фахівців у різних галузях. На підставі проведеного аналізу було сформульоване визначення «аксіологічна компетентність», яке розуміємо як складне багатокомпонентне особистісне утворення, що є результатом ціннісної освіти і ґрунтується на теоретичних знаннях та об’єктивних уявленнях про різноманіття гуманістичних цінності суспільства і світу, що реалізують через уміння, навички й моделі поведінки, які забезпечують успішну життєдіяльність в суспільстві. The relevance and necessity of a permanent systemic axiological approach in the educational process of the modern education system is revealed. The problem of formation of axiological competence was studied from the point of view of various approaches to its solution. It is noted that modern society is experiencing the most dangerous crisis of values, humanity, loss of ideals. A way out of the crisis is presented, which is possible through the formation and spread of global values as the foundation of humanity. A significant increase in the attention of scientists and practitioners to the education of modern youth in accordance with the humanistic values of society and the world was noted. Emphasis is placed on the presence of a close connection between values and education, culture and education, which is revealed in the improvement of a person's personality. Emphasis is placed on the growing significance of the value approach in the field of education, which is aimed at the formation of key competencies of the individual, in particular axiological. The views of scientists on the essence of the concept of "axiological competence" are analyzed. It was found that there are different points of view regarding the definition of the studied concept. On the one hand, the concept of "axiological competence" is presented as a component of subject historical competence, which should be gradually and systematically developed and improved during primary school education. On the other hand, the concept of "axiological competence" is highlighted from the point of view of a component of professional competence in the context of training specialists in various fields. On the basis of the conducted analysis, the definition of "axiological competence" was formulated, which we understand as a complex multi-component personal education, which is the result of value education and is based on theoretical knowledge and objective ideas about the diversity of humanistic values of society and the world, which are implemented through skills, abilities and models of behavior that ensure successful life in society.
dc.identifier.citationРудічєва Н. К. Формування аксіологічної компетентності як психолого-педагогічна проблема / Н. К. Рудічєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – № 4 (358). – С. 51–59. – https://doi.org/10.12958/2227-2844-2023-4(358)-51-59
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12947
dc.language.isouk
dc.publisherЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка
dc.relation.ispartofseriesПедагогічні науки; № 4 (358)
dc.subjectаксіологічна компетентність
dc.subjectосвіта
dc.subjectцінності
dc.subjectaxiological competence
dc.subjecteducation
dc.subjectvalues
dc.titleФормування аксіологічної компетентності як психолого-педагогічна проблема
dc.title.alternativeFormation of axiological competence as a psychological and pedagogical problem
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Rudichieva_article_Формування аксіологічної компетентності як психолого-педагогічна проблема.pdf
Розмір:
638.16 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: