Особистісні детермінанти психологічного благополуччя матерів, що виховують дітей з розладами аутистичного спектру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлені результати дослідження особистісних особливостей матерів дітей з розладами аутистичного спектру з нормативним і низьким рівнем психологічного благополуччя. Визначені теоретичні засади дослідження особистісних детермінант психологічного благополуччя матерів дітей із розладами аутистичного спектру. Визначена представленість серед матерів дітей із розладами аутистичного спектру осіб із різним рівнем психологічного благополуччя. Встановлені особливості ставлення до себе та свого найближчого оточення матерів дітей із розладами аутистичного спектру із нормативним і низьким рівнем психологічного благополуччя. Визначені особливості психічних станів матерів дітей із розладами аутистичного спектру із різним рівнем психологічного благополуччя. На основі одержаних результатів розроблені рекомендації щодо психологічного супроводу матерів, що виховують дітей із розладами аутистичного спектру. The paper presents the results of a study of the personal characteristics of mothers of children with autistic spectrum disorders with normative and low levels of psychological well-being. The theoretical foundations of the study of personal determinants of the psychological well-being of mothers of children with autistic spectrum disorders are determined. The presence of persons with different levels of psychological well-being among mothers of children with autism spectrum disorders was determined. The peculiarities of the attitude towards themselves and their immediate environment of mothers of children with autistic spectrum disorders with a normative and low level of psychological well-being have been established. Specific features of mental states of mothers of children with autistic spectrum disorders with different levels of psychological well-being are determined. Based on the obtained results, recommendations were developed for the psychological support of mothers raising children with autism spectrum disorders.
Опис
Ключові слова
психологічне благополуччя, розлади аутистичного спектру, матері дітей із розладами аутистичного спектру, ставлення до себе, ставлення до найближчого оточення, психічні стани, psychological well-being, autistic spectrum disorders, mothers of children with autistic spectrum disorders, attitude towards oneself, attitude towards the immediate environment, mental states
Цитування
Загородня Н. Г. Особистісні детермінанти психологічного благополуччя матерів, що виховують дітей з розладами аутистичного спектру : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. Г. Загородня ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 58 с.
Колекції