Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник підготовлено за матеріалами науково-практичної студентської конференції, що висвітлюють науково-теоретичні, організаційно-методичні підходи, моделі, механізми забезпечення якості освіти й управління нею. Видання стане в пригоді керівникам, науково-педагогічним і педагогічним працівникам системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої, вищої освіти, у тому числі післядипломної, перепідготовки кадрів, дозволить їм упорядкувати й оптимізувати управлінську діяльність у процесі роботи. Сборник подготовлен по материалам научно-практической студенческой конференции, освещающей научно-теоретические, организационно методические подходы, модели, механизмы обеспечения качества образования и управления ею. Издание пригодится руководителям, научно-педагогическим и педагогическим работникам системы дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального передового, высшего образования, в том числе последипломного, переподготовки кадров, позволит им упорядочить и оптимизировать управленческую деятельность в процессе работы. The collection is prepared on the basis of scientific-practical student conference, which covers scientific-theoretical, organizational-methodological approaches, models, mechanisms for ensuring the quality of education and its management. The publication will be useful for managers, research and teaching staff of preschool, general secondary, extracurricular, professional higher, higher education, including postgraduate, retraining, will allow them to streamline and optimize management activities in the process.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, управління закладами освіти, якість освіти, студентські конференції, инновационная деятельность, управление учебными заведениями, качество образования, студенческие конференции, innovative activity, management of educational institutions, quality of education, student conferences
Цитування
Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика [Електронне видання] : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків, 10 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 124 с.