Автомобільні неологізми в сучасній англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджено неологізми в автомобільній сфері, що показує, як вектор розвитку англійської мови змінюється в бік створення нових слів за рахунок власних ресурсів. Автомобільна термінологія йде шляхом деталізації даних понять, наслідком чого є збагачення самих термінів. Термінологія цієї галузі стає все більш популярною і набуває все більшого значення. Поряд зі стрімким зростанням виробництва автомобілів, спостерігаються й технологічні зрушення й поліпшення, що потребують утворення нової лексики з цієї тематики. Исследованы неологизмы в автомобильной сфере, которое показывает, как вектор развития английского языка меняется в сторону создания новых слов за счет собственных ресурсов. Автомобильная терминология идет путем детализации данных понятий, следствием чего является обогащение самих терминов. Терминология этой области становится все более популярной и приобретает все большее значение. Наряду со стремительным ростом производства автомобилей, наблюдаются и технологические сдвиги и улучшение, требующих образования новой лексики по этой тематике. A study of neologisms in the automobile sphere, which shows how the vector of English language development is changing towards the creation of new words at the expense of its own resources. Automotive terminology goes by detailing these concepts, the consequence of which is the enrichment of the terms themselves. Terminology in this field is becoming more and more popular and gaining in importance. Along with the rapid growth in the production of automobiles, there are also technological shifts and improvements that require the formation of new vocabulary on the subject.
Опис
Ключові слова
англійська мова, автомобільні неологізми, автомобільна термінологія, магістерські роботи, английский язык, автомобильные неологизмы, автомобильная терминология, магистерские работы, еnglish, automobile neologisms, automotive terminology, master's works
Цитування
Кузьміна А. Автомобільні неологізми в сучасній англійській мові / А. Кузьміна // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 42–43.