Секрети поетичного тексту й поетичної мови в наукових рефлексіях професора Анатолія Мойсієнка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття являється рецензією на монографію Анатолія Мойсієнко "Текст як мистецька даність. Проблеми поетичної мови". У своїх студіях Мойсієнко з дотриманням окресленої методологійної траєкторії здійснює лінгвістичний аналіз поетичних текстів відомих українських митців: Тараса Шевченка, Олександра Олеся, Яра Славутича, Миколи Бажана, Емми Андієвської та інших. Завершує книгу розділ «З перекладознавчої царини», де вміщений лінгвопоетичний аналіз східнослов’янських перекладів поезій Тараса Шевченка та Івана Франка, українських перекладів світових і білоруських сонетів, творів Адама Міцкевича, Р.-М. Рільке та інших авторів. Проф. Мойсієнко приєднується до тих фахівців, хто уналежнює кращі перекладні тексти до надбань національної культури, мовою якої здійснені ці переклади. Адже в перекладах випробовується лінгвостилістичний потенціал цієї мови, її здатність адаптувати під питомі лексико-граматичні структури закладені іномовним автором форму й смисл тексту-оригіналу. The article is a review of Anatoly Moisienko's monograph "Text as an artistic given. Problems of poetic language". In his studios, Moisienko, in accordance with the defined methodological trajectory, carries out a linguistic analysis of poetic texts of famous Ukrainian artists: Taras Shevchenko, Oleksandr Olesya, Yara Slavutych, Mykola Bazhan, Emma Andievska and others. The book concludes with the chapter "From the realm of translation studies", which contains a lingupoetic analysis of East Slavic translations of poems by Taras Shevchenko and Ivan Franko, Ukrainian translations of world and Belarusian sonnets, works of Adam Mickiewicz, R.-M. Rilke and other authors. Prof. Moysienko joins those specialists who attribute the best translated texts to the heritage of the national culture, in the language of which these translations were made. After all, the linguistic-stylistic potential of this language is tested in translations, its ability to adapt the form and meaning of the original text to specific lexical-grammatical structures laid down by the foreign-language author.
Опис
Ключові слова
поетичний текст, поетична мова, рефлексія, Мойсієнко А., лінгвопоетика, модерна поезія, poetic text, poetic language, reflection, Moisienko A., lingupoetics, modern poetry
Цитування
Маленко О. О. Секрети поетичного тексту й поетичної мови в наукових рефлексіях професора Анатолія Мойсієнка / О. О. Маленко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 269–275. – DOI: https://doi.org/10.34142/ 23127546.2020.53.25