ОСНОВНІ ТЕНЕДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО АМАТОРСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
В статті розглянуті основні форми аматорського мистецтва та простежується взаємодія народної та професійної творчості, прямих і зворотних, безпосередніх та опосередкованих зв’язків. Аматорство – це унікальне художнє явище в загальній системі народного мистецтва. До нього входять різноманітні види творчої діяльності (від малярства до флористики). Декоративне-ужиткове мистецтво є одним із найбільш поширених видів аматорського мистецтва. Прагнення аматорів пізнати основи української культури співзвучне загальному підйому національної свідомості. Важливим також є питання художнього рівня експозицій виставок, на яких, в першу чергу, має розглядатися не кількість учасників, а справжня художня якість виробів, яка ґрунтується на чистих національних джерелах українського народно-декоративного мистецтва. Неможливо не враховувати надзвичайне значення процесу опанування тим чи іншим видом народно-декоративного мистецтва, як окремої особистості, так і всього колективу (гурток, студія тощо). В статье рассмотрены основные формы любительского искусства и прослеживается взаимодействие народного и профессионального творчества, прямых и обратных, непосредственных и опосредованных связей. Любительский - это уникальное художественное явление в общей системе народного искусства. В него входят различные виды творческой деятельности (от живописи до флористики). Декоративно-прикладное искусство является одним из самых распространенных видов любительского искусства. Стремление любителей познать основы украинской культуры созвучно общему подъему национального сознания. Важным также является вопрос художественного уровня экспозиций выставок, на которых, в первую очередь, должно рассматриваться не количество участников, а настоящее художественное качество изделий, основанное на чистых национальных источниках украинского народно-декоративного искусства. Невозможно не учитывать чрезвычайное значение процесса овладения тем или иным видом народно-декоративного искусства, как отдельной личности, так и всего коллектива (кружок, студия и т.д.). The article considers the main forms of amateur art and traces the interaction of folk and professional creativity, direct and reverse, direct and indirect connections. Amateur is a unique artistic phenomenon in the general system of folk art. It includes various types of creative activities (from painting to floristry). Decorative art is one of the most common types of amateur art. The desire of lovers to learn the basics of Ukrainian culture is consonant with the general upsurge of national consciousness. Another important issue is the artistic level of the exhibits, at which, first of all, it should be considered not the number of participants, but the real artistic quality of products based on pure national sources of Ukrainian folk art. It is impossible not to take into account the extreme importance of the process of mastering one or another type of folk decorative art, both of an individual person and of the whole team (circle, studio, etc.).
Опис
Ключові слова
народна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, національна культура, аматорське мистецтво, народное творчество, декоративно-прикладное искусство, национальная культура, любительское искусство, folklore, decorative and applied art, national culture, amateur art
Цитування
Давидова М. О. Основні тенденції розвитку сучасного аматорського декоративно-ужиткового мистецтва / М. О. Давидова // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21–22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 20–25.