РОЗРОБКА МЕТОДИКО-ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «АПАРАТНА СКЛАДОВА КОМП'ЮТЕРА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто змістову лінію «апаратна складова комп’ютера», потенціал цифрових ресурсів у вивченні апаратної складової у шкільному курсі інформатики, компетенції, які мають набувати учні, цифрові ресурси, визначення змісту навчання та його наповненості для учнів різного віку. Розроблено методико-дидактичне забезпечення для викладання «Апаратної складової комп’ютера» у шкільному курсі інформатики, надано методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання з використанням цих розробок, надано методичні рекомендації, впроваджено у шкільний процес. The qualification work considers the content line "computer hardware", the potential of digital resources in the study of the hardware component in the school course of computer science, the competencies that students should acquire, digital resources, determination of the content of training and its completeness for students of different ages. Methodological and didactic support for teaching "Computer Hardware" in the school course of computer science was developed, methodological recommendations for organising distance learning using these developments were provided, methodological recommendations were provided, and implemented in the school process.
Опис
Ключові слова
апаратна складова комп’ютера, змістовна лінія «апаратна складова комп’ютера», цифрові ресурси, методико-дидактичне забезпечення, інтерактивні завдання, проєктна діяльність, проєкт, computer hardware, content area "computer hardware", digital resources, methodological and didactic support, interactive tasks, project activity, project
Цитування
Черевиченко А С. Розробка методико-дидактичного забезпечення викладання змістової лінії «Апаратна складова комп'ютера» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / А С. Черевиченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 95 с. : іл., табл. + дод.
Колекції