ІНТЕГРОВАНЕ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В НУШ: СВІТОГЛЯДНИЙ І МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інтегроване навчання, що синтезує знання з різних предметних галузей чи дисциплін, сприяючи таким чином сприйманню й засвоєнню інформації про об’єкти вивчення цілісно, різнобічно, системно. Для реалізації низки освітніх завдань на інтегрованому уроці вчителеві важливо володіти методиками комплексного (інтегрованого) навчання мови й літератури з опорою на текстоцентричний підхід. Для цих потреб на українському мовно-літературному факультеті Харківського національного педагогічного факультету імені Г. С. Сковороди створено освітньо-професійну програму для І (бакалаврського) та ІІ (магістерського) рівнів освіти – 014 СО (Українська мова і література в закладах освіти). До змісту ОПП для магістрів вступу 2022 року включено нову дисципліну (освітню компоненту) «Методика інтегрованого вивчення мови і літератури», мета якої – ознайомити здобувачів освіти зі стратегіями інтегрованого навчання в мовно-літературній освітні галузі; забезпечити усвідомлення студентами основ методики інтегрованого навчання мови й вивчення літератури. The article considers integrated learning that synthesizes knowledge from different subject areas or disciplines, thus contributing to the perception and assimilation of information about the objects of study holistically, comprehensively, systematically. To implement a number of educational tasks in an integrated lesson, it is important for the teacher to have methods of complex (integrated) teaching of language and literature based on text-centric approach. For these purposes, the Ukrainian Language and Literature Faculty of of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical Faculty educational and professional program for I (bachelor's) and II (master's) levels of education – 014 СО (Ukrainian language and literature in educational institutions). The content of the OPP for masters of admission in 2022 includes a new discipline (educational component) "Methods of integrated study of language and literature", the purpose of which is to acquaint students with the strategies of integrated learning in the linguistic and literary educational field; to ensure students' awareness of the basics of the methodology of integrated language and study of literature.
Опис
Ключові слова
інтегроване навчання, українська мова, українська література, Нова українська школа, integrated education, Ukrainian language, Ukrainian literature, New Ukrainian School
Цитування
Маленко О. О. Інтегроване вивчення української мови та літератури в НУШ: світоглядний і методичний аспекти / О. О. Маленко, О. В. Муслієнко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 197–202.