РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У Концепції Нової української школи зазначається, що потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Освіта в Концепції Нової української школи сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей, нести відповідальність за результати власної діяльності. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі розглянуто суть відповідальності як особистісної якості, визначено психолого-педагогічні особливості формування відповідального ставлення у дітей молодшого шкільного віку. У другому розділі на основі аналізу наукової літератури і педагогічного досвіду визначено педагогічні умови та розроблено програму формування відповідального ставлення молодших школярів до освітньої діяльності. У висновках доведено, що формування відповідального ставлення молодших школярів до освітньої діяльності передбачає реалізацію в освітньому процесі початкової школі програми педагогічних заходів із застосуванням засобів оцінної діяльності, що спрямовані на вирішення таких освітніх завдань: розширення уявлення молодших школярів про такі поняття як відповідальність і обов’язок; стимулювання прагнення у них до виконання власних обов’язків; розвиток у них усвідомленого ставлення до освіти, взаємодії з однолітками та батьками; розвиток рефлексії як засобу оціночної діяльності. The Concept of the New Ukrainian school states that a strong state and a competitive economy will be ensured by a united community of creative people, responsible citizens, active and enterprising. Education in the Concept of the New Ukrainian School will contribute to the formation of students as responsible members of society, capable of independently overcoming the problems of everyday life, choosing the path of further education in accordance with their interests and abilities, and taking responsibility for the results of their own activities. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. The first chapter examines the essence of responsibility as a personal quality, identifies the psychological and pedagogical features of the formation of a responsible attitude in children of primary school age. In the second chapter, on the basis of the analysis of scientific literature and pedagogical experience, pedagogical conditions are determined and a program for forming a responsible attitude of younger schoolchildren to educational activities is developed. The conclusions prove that the formation of a responsible attitude of younger schoolchildren towards educational activities involves the implementation in the educational process of primary school of a program of pedagogical activities with the use of assessment activities aimed at solving the following educational tasks: expanding the understanding of younger schoolchildren about such concepts as responsibility and duty ; stimulating their desire to fulfill their own duties; development of their conscious attitude to education, interaction with peers and parents; development of reflection as a means of evaluative activity.
Опис
Ключові слова
відповідальність, відповідальне ставлення, формування, освітній процес, педагогічні умови, responsibility, responsible attitude, formation, educational process, pedagogical conditions
Цитування
Шаповалова В. О. Розвиток відповідального ставлення молодших школярів до освітньої діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. О. Шаповалова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 61 с.
Колекції