КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності серед підлітків у ЗЗСО, нормативно-правові основи її здійснення стали підставою для розробки та теоретичного обґрунтування Комплексної програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, реалізація розробленої Комплексної програми підвищить обізнаність підлітків про негативні наслідки вживання наркотичних речовин, зможе сформовати ціннісне, відповідальне ставлення до власного здоров'я, мотивацію щодо ведення здорового способу життя, стійку позицію щодо відмови від вживання наркотичних речовин. В статье рассмотрена социально-педагогическая деятельность по профилактике наркотической зависимости среди подростков в в учреждениях общего среднего образования, нормативно-правовые основы ее осуществления стали основанием для разработки и теоретического обоснования Комплексной программы социально-педагогической деятельности по профилактике наркотической зависимости среди подростков в учреждениях общего среднего образования, реализация разработанной Комплексной программы повысит осведомленность подростков о негативных последствиях употребления наркотических веществ, сможет сформовать ценностное, ответственное отношение к собственному здоровью, мотивацию по ведению здорового образа жизни, устойчивую позицию об отказе от употребления наркотических веществ. The article examines socio-educational activities to prevent drug addiction among adolescents in in general secondary education institutions, the regulatory framework for its implementation became the basis for the development and theoretical justification of the Comprehensive Programme of socio-educational activities to prevent drug addiction among adolescents in general secondary education institutions, the implementation of the developed Comprehensive Programme will raise awareness of adolescents about the negative consequences of drug use, will be able to.
Опис
Ключові слова
профілактика наркотичної залежності, процес соціалізації, комплексна програма, мотивація, здоровий способ життя, студентські роботи, профилактика наркотической зависимости, процесс социализации, комплексная программа, мотивация, здоровый способ жизни, студенческие работы, prevention of drug addiction, the process of socialization, complex program, motivation, healthy lifestyle, student works
Цитування
Чухлата В. А. Комплексна програма соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності серед підлітків у ЗЗСО / В. А. Чухлата // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 118–120.