Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх педагогів у процесі самостійних занять фізичною культурою

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Анотація
В статті розглядаються аспекти формування здоров'язберігаючої компетенції в процесі самостійної роботи студентів, зокрема з навчальної дисципліни «Фізичне виховання». На основі авторської методики демонструється програма, яка містить основні компоненти самостійної роботи майбутніх педагогів, які займаються фізичною культурою. В якості основних напрямків (блоків) в комплексі розробленої програми по формуванню здоров'язберігаючої компетенціїв процесі самостійної роботи студентів пропонується виділити наявність особистісних якостей, що включають систему знань (когнітивний компонент), установка на цінність власного життя та здоров’я (мотиваційний компонент), систему володіння уміннями і навичками (діяльнісний компонент) та особистісний компонент, які в сукупності визначають компетенцію здоров'язбереження майбутнього педагога. В статье рассматриваются аспекты формирования здоровьесберегающей компетенции в процессе самостоятельной работы студентов, в частности в учебной дисциплине «Физическое воспитание». На основании авторской методики демонстрируется программа, которая вмещает основные компоненты самостоятельной работы будущих педагогов, занимающихся физической культурой. В качестве основных направлений (блоков) в комплексе разработанной программы по формированию здоровьесберегающей компетенции в процессе самостоятельной работы студентов предлагается выделить наличие личностных качеств, входящих в систему знаний (когнитивный компонент), установка на ценность собственной жизни и здоровья (мотивационный личностный компонент), систему овладения умениями и навыками (деятельностный компонент) и личностный компонент, совокупность которых определяет здоровьесберегающую компетенцию будущего педагога.The article deals with the aspects of formation of health saving competence in the process of independent work of students, in particular in the discipline "Physical Education". Based on the author's methodology, a program is presented that contains the main components of independent work of future teachers engaged in physical education.As the basic directions (blocks) in the complex of the developed program on formation of health-saving competence in the process of independent work of students it is proposed to allocate the presence of personal qualities, including the system of knowledge (cognitive component), setting on the value of one's life and health (motivational component) , the system of skills (activity component) and the personal component, which together determine the competence of health preserving the future teacher.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, професійна свідомість, здорздоров'язберігаюча компетентність, здоровый образ жизни, профессиональное самосознание, здоровьесберегающая компетентность, healthy lifestyle, professional consciousness, health-saving competence
Цитування
Гогіна Т. І. Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх педагогів у процесі самостійних занять фізичною культурою / Т. І. Гогіна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Психологія / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : [б. в.], 2019. – Вип. 5.