ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
У статті висвітлено особливості практичної підготовки майбутнього вчителя у педагогічних ЗВО. Зазначено, що саме на етапі підготовки у педагогічному ЗВО закладається фундамент компетенцій учителя, що забезпечує успішність його майбутньої професійної діяльності в умовах трансформації української освіти та дозволяє прискорити включення випускника ЗВО у трудову діяльність і створює можливість його професійної самореалізації. Визначено, що основними ідеями щодо покращення якості вищої педагогічної освіти є: гуманізація педагогічної освіти; демократизація педагогічної освіти; безперервність педагогічної освіти. Для того, щоб професія вчителя була затребуваною та цікавою для випускників шкіл, у педагогічних ЗВО створена система безперервної освіти «школа – ЗВО», в якій дотримано наступність основних програм профільного навчання та додаткової освіти з базовими курсами вищої педагогічної освіти в єдиному культурному просторі, що служить поштовхом до випереджальної освіти. Базовими змістовними компонентами випереджальної професійної підготовки учителя у педагогічному ЗВО виступають: набуття студентами власної цілісної картини професійної реальності та ціннісно-смислової орієнтації на педагогічну діяльність, становлення та прояв суб’єктності у професійній діяльності, набуття здібностей та досвіду конструювання власної педагогічної системи. Основними засадами практичної підготовки майбутніх вчителів є: зв’язок теорії та практики; послідовний та системний розвиток професійних умінь та навичок; функціональний зв’язок із майбутньою професійною діяльністю; наочність практичного навчання студентів; поступове посилення самостійності та відповідальності професійної діяльності; розвиваючий характер практичного навчання студентів. Доведено, що для покращення професійної підготовки сучасних вчителів у педагогічних ЗВО варто акцентувати увагу на наступних аспектах: залучення до педагогічної професії мотивованих та підготовлених абітурієнтів передбачає створення розгалуженої мережі педагогічних класів; підготовку у педагогічному ЗВО необхідно здійснювати відповідно до вироблених ідей у процесі реалізації проєкту модернізації педагогічної освіти на основі модульного принципу організації змісту освіти; реалізація виховної програми педагогічного ЗВО має відбуватися у руслі формування громадсько-активної та соціально-відповідальної особистості; педагогічна практика має бути відповідним чином організована: студенти повинні чітко усвідомлювати, яких саме результатів вони мають досягти у процесі педагогічної практики, знати її проміжні завдання, бути мотивованими щодо досягнення її цілей. The article highlights the peculiarities of the practical training of the future teacher in pedagogical higher education institutions. It is noted that it is at the stage of preparation in a pedagogical higher education institution that the foundation of a teacher's competencies is laid, which ensures the success of his future professional activity in the conditions of the transformation of Ukrainian education and allows to accelerate the inclusion of a graduate of the higher education institution in work and creates an opportunity for his professional self-realization. It was determined that the main ideas for improving the quality of higher pedagogical education are: humanization of pedagogical education; democratization of pedagogical education; continuity of pedagogical education. In order for the teaching profession to be in demand and interesting for school graduates, the system of continuous education "school - higher education" has been created at pedagogical higher educational institutions, in which the continuity of the main programs of specialized training and additional education with the basic courses of higher pedagogical education is observed in a single cultural space, which serves as an impetus for anticipatory education. The basic content components of advance professional training of a teacher in a pedagogical higher education institution are: acquisition by students of their own integral picture of professional reality and value-meaning orientation to pedagogical activity, formation and manifestation of subjectivity in professional activity, acquisition of abilities and experience in designing one's own pedagogical system. The main principles of practical training of future teachers are: connection of theory and practice; consistent and systematic development of professional skills and abilities; functional connection with future professional activity; visibility of students' practical training; gradual strengthening of independence and responsibility of professional activity; developing nature of students' practical training. It has been proven that in order to improve the professional training of modern teachers in pedagogical higher education institutions, attention should be paid to the following aspects: attracting motivated and prepared applicants to the teaching profession involves the creation of an extensive network of pedagogical classes; training in a pedagogical higher education institution must be carried out in accordance with the ideas developed in the process of implementing the project of modernization of pedagogical education based on the modular principle of organizing the content of education; the implementation of the educational program of the pedagogical higher education institution should take place in the direction of the formation of a socially active and socially responsible personality; pedagogical practice should be organized accordingly: students should clearly understand what results they should achieve in the process of pedagogical practice, know its intermediate tasks, be motivated to achieve its goals.
Опис
Ключові слова
освітній процес, майбутні вчителі, практична підготовка, педагогічні ЗВО, випереджальна освіта, педагогічна практика, educational process, future teachers, practical training, pedagogical higher education, pedagogical practice
Цитування
Довженко Т. О. Особливості практичної підготовки майбутніх учителів у педагогічних ЗВО / Т. О. Довженко, І. А. Небитова // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 64, т. 1. – С. 9–15.