Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання молодших школярів засобами казки у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть понять «соціальне виховання молодших школярів засобами казки», «професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі»; виявлено особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання молодших школярів ; уточнено критерії та показники соціальної вихованості дітей молодшого шкільного віку ; розроблено та експериментально перевірено комплекс засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання молодших школярів засобами казки у закладах загальної середньої освіти. В статье раскрыта суть понятий «социальное воспитание младших школьников средствами сказки», «профессиональная подготовка будущих специалистов социальной сферы»; выявлены особенности подготовки будущих специалистов социальной сферы к социальной воспитания младших школьников; уточнены критерии и показатели социальной воспитанности детей младшего школьного возраста; разработан и экспериментально проверен комплекс средств подготовки будущих специалистов социальной сферы к социальной воспитания младших школьников средствами сказки в учреждениях общего среднего образования. The article describes the concepts of “social education of younger students through fairy tales", "professional training of future specialists in the social sphere"; the peculiarities of preparation of future specialists in the social sphere for social education of younger students are revealed; criteria and indicators of social upbringing of young school children are specified; developed and experimentally tested a complex of means of training future specialists in the social sphere for social education of younger students by means of fairy tales in institutions of general secondary education.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, соціальне виховання, молодші школярі, засоби казки, комплекс засобів підготовки, магістерські роботи, профессиональная подготовка, социальное воспитание, младшие школьники, средства сказки, комплекс средств подготовки, магистерские работы, professional training, social education, junior high school students, fairy tales, complex of training aids, master's works
Цитування
Гусон В. А. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання молодших школярів засобами казки у закладах загальної середньої освіти / В. А. Гусон // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 79–82.