Метафори-космоніми в поетичній картині світу Б. І. Антонича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено метафори-космоніми в поетичній картині світу Б. І. Антонича. Зазначено, що письменник створює особливий метафоричний світ, який містить неживу й живу природу у їхній узаємопов’язаності, що досягається також поєднанням астроніма з назвами рослин (диня сонця), уживанням зооморфних (метелик сонця) та антропоморфних (сонце спить) метафор. Результати здійснених спостережень допомагають пізнати механізм утворення метафор-космонімів, що поширюють діапазон зображувальних засобів Б.-І. Антонича, і засвідчують необхідність подальших досліджень ідіостилю Антонича, зокрема в аспекті поліфункціональності метафор із астронімічним компонентом. The article deals with the metaphors-cosmonyms in B. I. Antonych's poetic worldview. It is noted that the writer creates a special metaphorical world that contains inanimate and animate nature in their interconnectedness, which is also achieved by combining the astronomer with the names of plants (melon of the sun), using zoomorphic (butterfly of the sun) and anthropomorphic (the sun is sleeping) metaphors. The results of these observations help to understand the mechanism of of the formation of metaphors-cosmonyms that extend the range of figurative of B.-I. Antonych, and show the need for further research of Antonych's idiom, in particular in terms of the multifunctionality of metaphors with astronomical component.
Опис
Ключові слова
міфологема, міфопоетика, міфопоетичний світ, архетип, метафори, космоніми, міфологема, ідіостиль, Антонич Б.-І., mythologism, mythopoetics, mythopoetic world, archetype, metaphors, cosmonyms, mythologeme, idiostyle, B.-I. Antonych
Цитування
Цильова З. Метафори-космоніми в поетичній картині світу Б. І. Антонича / З. Цильова // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 102–105.