Використання сучасних форм співпраці школи і сім’ї в контексті ідей педагогіки партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто використання сучасних форм співпраці школи і сім’ї в контексті ідей педагогіки партнерства. Соціальне партнерство класного керівника та батьків молодших школярів можливе виключно на основі системи співробітництва, яка спирається на зацікавленість обох сторін у вивченні учня, розкритті та розвитку в ньому кращих якостей та властивостей. Зазначено, що сучасному класному керівнику початкової школи важливо удосконалювати не тільки наявні форми взаємодії з батьками, а й викликати в батьків інтерес до виховання своїх дітей, бажання відвідувати школу і взаємодіяти один з одним. The paper examines the use of modern forms of school-family cooperation in the context of ideas of partnership pedagogy. The social partnership of the class teacher and parents of younger students is possible only on the basis of a system of cooperation based on the interest of both parties in studying the student, revealing and developing the best qualities and properties in him. It is noted that it is important for a modern primary school teacher to improve not only the existing forms of interaction with parents, but also to arouse parents' interest in raising their children, the desire to attend school and interact with each other.
Опис
Ключові слова
початкова школа, співробітництво педагогів та батьків, взаєморозуміння, магістерські роботи, Elementary School, cooperation of teachers and parents, mutual understanding, master's work
Цитування
Ситник Л. Використання сучасних форм співпраці школи і сім’ї в контексті ідей педагогіки партнерства / Л. Ситник // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 76.