АПЛІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ДИЗАЙНУ І ТЕХНОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зараз новому суспільству потрібні діти, які здатні творчо й активно мислити. Заняття, які стимулюють творчу активність, дають можливість пізнати учням прекрасне, відчути те, в чому задіяна їхня активна творча діяльність. У свою чергу, аплікація як розвиток творчої активності має велике значення у творчості молодших школярів. Вона формує особисті якості дитини, сприяє розвитку таланту учня, формує дбайливе ставлення до природи, соціальні якості учня, розвиває естетичні та психічні можливості учня, оскільки аплікація дає можливість колективного та групового виконання композиції. Творча активність формується в процесі самої діяльності, яка несе у собі творчий характер та проявляється у здатності розв’язання нестандартних ситуацій, активній участі у процесі діяльності, змушує пізнавати, дивуватися, творити, активно мислити та уявляти. З огляду на це обрана тема магістерського дослідження «Аплікація як засіб формування творчої активності молодших школярів на уроках дизайну і технологій» є актуальною. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглянуто психолого-педагогічні аспекти формування творчої активності в сучасній початковій школі: визначено сутність поняття «творча активність» у психолого-педагогічній літературі; охарактеризовано значення занять аплікацією у сучасній початковій школі; проаналізовано навчальну та методичну літературу з предметної галузі «Дизайн і технології». У другому розділі наведено результати практичного дослідження з формування творчої активності молодших школярів за допомогою аплікаційних робіт: проведено дослідження рівня розвитку аплікаційних навичок та творчої активності молодших школярів; наведено методику організації художньої діяльності молодших школярів під час виконання робіт з аплікації; проведено контрольний аналіз результатів розвитку творчого потенціалу молодших школярів під час виконання аплікаційних робіт. У висновках доведено, що процес створення аплікації вимагає від молодшого школяра низку методично послідовних дій, які включають високий рівень розвитку технічних і образотворчих умінь, акуратного виконання, наполегливості, зосередженості тощо. На уроках аплікації також доцільно приділяти увагу колірному оформленню, адже завдяки цьому у молодших школярів формується розвиток художнього смаку. Учитель повинен дати дітям уявлення про різноманітну палітру кольорів та навчити їх поєднувати. Таким чином, роль аплікації у розвитку творчої активності молодших школярів є дуже важливою, оскільки цілеспрямована робота з матеріалами виступає підґрунтям для творчої уяви учнів. У дітей формуються морально-вольові якості, вміння доводити розпочате до кінця, цілеспрямовано та ретельно працювати, а також розвиваються комунікабельні якості: працювати у групі, допомагати своїм товаришам долати різноманітні труднощі тощо. Now the new society needs children who are able to think creatively and actively. Classes that stimulate creative activity give students the opportunity to learn about the beautiful, to feel what their active creative activity is involved in. In turn, application as the development of creative activity is of great importance in the creativity of younger schoolchildren. It forms the child's personal qualities, contributes to the development of the student's talent, forms a caring attitude towards nature, the student's social qualities, develops the student's aesthetic and mental abilities, as the application provides an opportunity for collective and group performance of the composition. Creative activity is formed in the process of the activity itself, which has a creative character and manifests itself in the ability to solve non-standard situations, active participation in the activity process, forces one to learn, wonder, create, actively think and imagine. In view of this, the chosen topic of the master's study «Application as a means of forming the creative activity of junior high school students in design and technology lessons» is relevant. In the first chapter, the psychological and pedagogical aspects of the formation of creative activity in the modern elementary school are considered: the essence of the concept of «creative activity» in the psychological and pedagogical literature is defined; the significance of application classes in a modern primary school is characterized; educational and methodical literature in the subject field «Design and technologies» was analyzed. In the second chapter, the results of a practical study on the formation of creative activity of younger schoolchildren with the help of application works are presented: a study of the level of development of application skills and creative activity of younger schoolchildren was carried out; the method of organizing the artistic activity of younger schoolchildren during the performance of appliqué works is given; a control analysis of the results of the development of the creative potential of younger schoolchildren during the implementation of application works was carried out. The conclusions prove that the process of creating an application requires a series of methodically consistent actions from a junior high school student, which include a high level of development of technical and visual skills, accurate execution, perseverance, concentration, etc. In appliqué lessons, it is also advisable to pay attention to color design, because thanks to this, the development of artistic taste is formed in younger schoolchildren. The teacher should give children an idea of a diverse palette of colors and teach them to combine them. Thus, the role of the application in the development of the creative activity of younger schoolchildren is very important, since purposeful work with materials is the basis for the creative imagination of students. Children develop moral and willpower qualities, the ability to finish what they have started, to work purposefully and carefully, and also develop communicative qualities: to work in a group, to help their friends overcome various difficulties, etc.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, початкова школа, «Дизайн і технології», аплікація, творча активність, younger schoolchildren, primary school, «Design and technologies», application, creative activity
Цитування
Любченко С. С. Аплікація як засіб формування творчої активності молодших школярів на уроках дизайну і технології : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / С. С. Любченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 73 с. : іл., табл.
Колекції