Дидактика К. Д. Ушинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано дидактику К. Ушинського, яка є глибинна, розмаїта й оригінальна. Він вимагав будувати навчання на основі врахування національних, вікових, статевих і психологічних особливостей дітей, наголошував на значенні повторення в процесі навчання, обґрунтував дидактичні принципи свідомості, наочності, систематичності, міцності засвоєння знань. The article analyzes the didactics of K. Ushynsky, which is deep, diverse and original. He demanded to build training based on the consideration of national, age, gender and psychological characteristics of children, emphasized the importance of repetition in the learning process, substantiated the didactic principles of consciousness, visibility, systematicity, durability of knowledge acquisition.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, дидактика, К. Д. Ушинський, pedagogical heritage, didactics, K. D. Ushinsky
Цитування
Борисовська Ю. Дидактика К. Д. Ушинського / Ю. Борисовська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 57.