НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Бориса Грінченка
Анотація
У статті здійснено аналіз нормативно-правових документів Європейського Парламенту щодо освіти дорослих. Спираючись на нормативні акти, визначено роль та значення безперервної освіти на сучасному етапі. Окреслено тенденції та вектори розвитку освіти дорослих: популяризація освіти серед дорослого населення, використання новітніх технологій в освіті, удосконалення методик навчання, залучення різних цільових груп до освіти, офіційне визнання неформальної та інформальної освіти, забезпечення системи освіти дорослих кваліфікованими педагогічними кадрами. Охарактеризовано завдання розвитку освіти дорослих, визначено шляхи їх реалізації. Висвітлено основні пропозиції Європейського Парламенту щодо подальших перспектив удосконалення системи освіти дорослих. В статье проведен анализ нормативно-правовых документов Европейского парламента по образованию взрослых. На основе изучения нормативных актов определены роль и значение непрерывного образования на современном этапе. Определены тенденции и векторы развития образования взрослых: популяризация образования среди взрослого населения, использование новейших технологий в образовании, совершенствование методик обучения, привлечения различных целевых групп к образованию, официальное признание неформального и информального образования, обеспечение системы образования взрослых квалифицированными педагогическими кадрами. Охарактеризованы задачи развития образования взрослых, определены пути их реализации. Освещены основные предложения Европейского парламента относительно дальнейших перспектив совершенствования системы образования взрослых. In the article, the analysis of the European Parliament’s normative legal documents on adult education has been carried out. The role and significance of lifelong learning at the present stage have been determined by the help of normative acts. Trends and vectors of adult education development are: popularization of education among the adult population, the use of the latest educational technologies, improvement of teaching methods, involving different target groups in education, formal recognition of non-formal and informal education, provision of qualified pedagogical personnel to the adult education system. The tasks of adult education are: increasing access to adult education; development of new approaches to adult education; promotion of adult education among the public; encouraging the development of new adult education systems; comprehensive provision of high-quality non-formal and informal education for adults; promoting employers’ awareness of the benefits of adult learning: adult education contributes to increasing workers’ productivity, competitiveness, creativity, introduction of innovations and entrepreneurship is an important factor of increasing the mobility of employees in the labor market encouraging adults to enter higher education institutions; promoting a balanced distribution of learning and educational resources throughout the lifecycle of a person; creation of well-developed educational provision for the elderly. The ways of realization of the set tasks are: to identify priority target groups for education at the national level; to educate adults in accordance with the stages; to offer adults an opportunity to take tests; to provide proposals for education for migrants; to carry out a periodic check of non-formal and informal education; to implement motivational and informational and advocacy measures. In the article, the main proposals of the European Parliament on further prospects for improving the adult education system have been highlighted.
Опис
Ключові слова
безперервна освіта, Європейський союз, нормативно-правове регулювання, освіта дорослих, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, непрерывное образование, Европейский союз, нормативно-правовое регулирование, образование взрослых, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, adult education, European Union, legal regulation, adult education, formal education, non-formal education, informal education
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Нормативно-правове забезпечення освіти дорослих у країнах Європейського Союзу / А. В. Боярська-Хоменко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Сер. : Педагогічні науки. – Київ : ЕДЕЛЬВЕЙС, 2018. – № 3–4 (56-57) – С. 105–110.