Психологічні механізми моніторингу та контролю у структурі метакогнітивної активності суб’єкта навчально-професійної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлена тема психологічних механізмів моніторингу та контролю у структурі метакогнітивної активності суб’єкта навчально-професійної діяльності. За умови ефективної діагностики рівня розвитку даних процесів у кількісному та якісному аспектах у процесі навчально-професійної діяльності, система підготовки майбутніх фахівців із вищою освітою поступово може отримати додаткові можливості для прирощення своєї ефективності. В статье освещается тема психологических механизмов мониторинга и контроля в структуре метакогнитивной активности субъекта учебно-профессиональной деятельности. При эффективной диагностике уровня развития данных процессов в количественном и качественном аспектах в процессе учебно-профессиональной деятельности, система подготовки будущих специалистов с высшим образованием постепенно может получить дополнительные возможности для наращения своей эффективности. The article highlights the topic of psychological mechanisms of monitoring and control in the structure of metacognitive activity of the subject of educational and professional activity. With effective diagnosis of the level of development of these processes in the quantitative and qualitative aspects in the process of educational and professional activity, the system of training of future specialists with higher education can gradually get additional opportunities to increase its effectiveness.
Опис
Ключові слова
механізми моніторингу, метакогнітивна активність, суб’єкт, навчально-професійна діяльність, механизмы мониторинга, метакогнитивная активность, субъект, учебно-профессиональная деятельность, monitoring mechanisms, metacognitive activity, subject, educational and professional activities
Цитування
Саврасов М. В. Психологічні механізми моніторингу та контролю у структурі метакогнітивної активності суб’єкта навчально-професійної діяльності / М. В. Саврасов // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 192–196.