КРИМСЬКА ВІЙНА 1853-1856 РОКІВ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

dc.contributor.authorКошляцький, К. К.
dc.date.accessioned2024-02-06T15:51:00Z
dc.date.available2024-02-06T15:51:00Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагістерська робота є дослідженням, присвяченим аналізу Кримської війни як ключового етапу історії міжнародних відносин у другій половині XIX століття. Об’єктом дослідження є події самої війни, а предметом – взаємодія Російської імперії та її союзників у контексті геополітичних трансформацій. Дослідження ґрунтується на комбінації методів аналізу та синтезу історичних джерел, вивчення документів та діловодства, архівного матеріалу, а також порівняльного аналізу подій, що стало можливим завдяки використанню відомих концепцій геополітичної науки. Кримська війна (1853-1856 рр.) виокремлюється як ключовий період у вивченні історії міжнародних відносин та є невід'ємною частиною історії Російської імперії. Дана робота актуалізує питання причин, характеру та наслідків війни, розглядаючи її в контексті геополітичних стратегій, що визначали структуру світового порядку. Дослідження пропонує новий погляд на вивчення Кримської війни, розкриваючи не лише військові аспекти, але й комплексно аналізуючи соціально-економічні, політичні та культурні наслідки для Російської імперії та її союзників. Ця робота відзначається глибоким аналізом та підходом, а також відкриває нові перспективи для розуміння важливих етапів історії міжнародних відносин та геополітики. The master's thesis is a study devoted to the analysis of the Crimean War as a key stage in the history of international relations in the second half of the 19th century. The object of research is the events of the war itself, and the subject is the interaction of the Russian Empire and its allies in the context of geopolitical transformations. The research is based on a combination of methods of analysis and synthesis of historical sources, study of documents and records, archival material, as well as comparative analysis of events, which became possible thanks to the use of well-known concepts of geopolitical science. The Crimean War (1853-1856) is singled out as a key period in the study of the history of international relations and is an integral part of the history of the Russian Empire. This work updates the issue of the causes, nature and consequences of the war, considering it in the context of geopolitical strategies that determined the structure of the world order. The study offers a new perspective on the study of the Crimean War, revealing not only the military aspects, but also comprehensively analyzing the socioeconomic, political and cultural consequences for the Russian Empire and its allies. This work is marked by a deep analysis and approach, and also opens new perspectives for understanding important stages in the history of international relations and geopolitics.
dc.identifier.citationКошляцький К. К. Кримська війна 1853-1856 років та її наслідки для Російської імперії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / К. К. Кошляцький ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2024. – 55 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13836
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectКримська війна
dc.subjectСевастополь
dc.subjectальянс
dc.subjectпаризький мирний договір
dc.subjectреформи
dc.subjectгеополітика
dc.subjectдипломатія
dc.subjectміжнародні відносини
dc.subjectЧорноморський флот
dc.subjectCrimean War
dc.subjectSevastopol
dc.subjectalliance
dc.subjectParis Peace Treaty
dc.subjectreforms
dc.subjectgeopolitics
dc.subjectdiplomacy
dc.subjectinternational relations
dc.subjectBlack Sea Fleet
dc.titleКРИМСЬКА ВІЙНА 1853-1856 РОКІВ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
dc.title.alternativeTHE CRIMEAN WAR OF 1853-1856 AND ITS CONSEQUENCES FOR THE THE RUSSIAN EMPIRE
dc.typeOther
Файли
Колекції