ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасні наукові дослідження підтверджують, що суттєво покращити результати освіти дозволяє застосування таких засобів персоналізації освітнього досвіду, як робота за індивідуальними планами, окремими навчальним траєкторіями, у межах індивідуальних дослідницьких проєктів. У Новій українській школі зростає частка проєктної діяльності. Перед початковою освітою постає завдання створення такого освітнього середовища у закладі початкової освіти, що сприятиме формуванню проєктної культури молодших школярів. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі розглядається суть проєктної освіти у початковій школі; освітнє середовище як умова і метод проєктів як засіб формування проєктної культури молодших школярів у освітньому процесі початкової школи. У другому розділі описано модель та педагогічне забезпечення процесу формування проєктної культури молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. У висновках доведено, що педагогічне забезпечення процесу формування проєктної культури засобами інтеграції урочної та позаурочної діяльності молодших школярів здійснюється через створення умов для вибору молодшим школярем напряму власного розвитку, реалізацію актуального завдання самотворення, що визначає провідну ідею життєво значущого проєкту, вибору молодшим школярем змісту та засобів освіти. Modern scientific research confirms that the use of such means of personalization of the educational experience as work according to individual plans, separate educational trajectories, within the limits of individual research projects allows to significantly improve the results of education. The share of project activities is growing in the New Ukrainian School. Primary education faces the task of creating such an educational environment in an institution of primary education that will contribute to the formation of the project culture of primary school pupils. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. The first chapter examines the essence of project education in primary school; educational environment as a condition and method of projects as a means of forming the project culture of primary school pupils in the educational process of primary school. The second chapter describes the model and pedagogical support of the process of forming the project culture of primary school pupils in the educational process of primary school. In the conclusions, it is proved that the pedagogical support of the process of forming a project culture by means of integration of curricular and extracurricular activities of primary school pupils is carried out through the creation of conditions for primary school pupils to choose the direction of their own development, the implementation of the actual task of self-creation, which determines the leading idea of a vital project, the choice of content and means by primary education.
Опис
Ключові слова
проєктна культура, формування, молодші школярі, освітній процес, project culture, formation, primary school pupils, educational process
Цитування
Ревуцька А. Є. Формування проєктної культури молодших школярів в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. Є. Ревуцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 62 с. : табл.
Колекції