Педагогічні традиції національної хореографії Китаю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито національну хореографію Китаю, яка базується на щоденних заняттях для розвитку фізичного апарату танцюриста. Під час формування майбутніх танцюристів в Китаї важливо не тільки навчити молодих людей рухам та гармонійній комбінації їх послідовності, але й прищепити їм розуміння філософії танцю, повагу до національних традицій та культури. В статье раскрыта национальная хореография Китая, которая базируется на ежедневных занятиях для развития физического аппарата танцора. При формировании будущих танцоров в Китае важно не только научить молодых людей движениям и гармоничной комбинации их последовательности, но и привить им понимание философии танца, уважение к национальным традициям и культуре. The article reveals the national choreography of China, which is based on daily activities to develop the dancer's physical apparatus. When forming future dancers in China, it is important not only to teach young people movements and harmonious combination of their sequence, but also to instill in them an understanding of dance philosophy, respect for national traditions and culture.
Опис
Ключові слова
хореографія Китаю, мистецтво танцю, національний танець, аспірантські роботи, хореография Китая, искусство танца, национальный танец, аспирантские работы, choreography of China, art of dance, national dance, postgraduate work
Цитування
Ян Чжуан. Педагогічні традиції національної хореографії Китаю / Чжуан Ян // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 101–102.