БІОГРАФІЯ Г. С. СКОВОРОДИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Л. В. УШКАЛОВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації показано, що нового вніс у справу вивчення та популяризації життя Г. С. Сковороди Л. В. Ушкалов, як вплинули його праці на розвиток історичної біографістики в Україні та скороводинознавства зокрема. Л. В. Ушкалов розпочав студіювати життя та творчість Г. С. Сковороди ще під час навчання в аспірантурі Інституту літератури ім. Тараса Шевченка АН УРСР (зараз НАН України). Численні праці Л. В. Ушкалова про життя і творчість Г. С. Сковороди надруковані українською, англійською, німецькою, польською та російською мовами. Очевидним невипадковим був інтерес Л. В. Ушкалова до постаті видатного слобожанського мислителя. Можна стверджувати про місію харківського професора у справі вивчення та популяризації життя Г. С. Сковороди. Праці Л. В. Ушкалова залишаються вершиною сучасного сковородинознавства. Одним з маркерів цього є і численні рецензії на його праці про філософа. Очевидно, що Л. В. Ушкалов прекрасно усвідомлював всі складності вивчення подій, осіб та творів далекого XVIII ст. The publication shows that L.V. Ushkalov brought something new to the study and popularization of the life of H. S. Skovoroda, how his works influenced the development of historical biographical studies in Ukraine and the study of skovodino in particular. L. V. Ushkalov began to study the life and work of H. S. Skovoroda while studying at the graduate school of the Institute of Literature named after Taras Shevchenko Academy of Sciences of the Ukrainian SSR (now the National Academy of Sciences of Ukraine). Numerous works by L. V. Ushkalov about the life and work of H. S. Skovoroda were printed in Ukrainian, English, German, Polish, and Russian. L. V. Ushkalov's interest in the figure was obviously not accidental an outstanding Slobojan thinker. One can argue about the mission of the Kharkiv professor in the study and popularization of the life of H. S. Skovoroda. The works of L. V. Ushkalov remain the pinnacle of modern pan science. One of the markers of this is the numerous reviews of his works about the philosopher. It is obvious that L. V. Ushkalov was perfectly aware all the complexities of studying events, persons and works of the distant XVIII century.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., Ушкалов Л. В., історична біографістика, сковородинознавство, український філософ, творча спадщина, H. S. Skovoroda, L. V. Ushkalov, historical biographies, Skovorodastudies, Ukrainian philosopher, creative heritage ​
Цитування
Богдашина О. Біографія Г. С. Сковороди у творчій спадщині Л. В. Ушкалова / О. Богдашина // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 9–35.