НЕВЕРБАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНЦІВ ХХІ СТОЛІТТЯ (на матеріалі сучасної фразеології)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено особливості фразеологізмів, що містять невербальний компонент і репрезентують основні закони спілкування в контексті сучасного мовлення. Результати дослідження репрезентують синхронічний зріз мовлення сучасної доби, демонструють можливості мовних одиниць відображати зміни мовомислення людини. Основні положення магістерської роботи можуть бути використані в подальших дослідженнях засобів невербального спілкування та проблем вербалізації невербаліки у фразеологічних одиницях української мови, а також під час викладання сучасної української мови в школі, проведення комунікативних тренінгів тощо. The qualification work investigates the peculiarities of phraseological units containing a non-verbal component and representing the basic laws of communication in the context of modern speech. The results of the study represent a synchronous cross-section of modern speech, demonstrate the ability of linguistic units to reflect changes in human thinking. The main provisions of the master's thesis can be used in further research on the means of non-verbal communication and the problems of verbalising non-verbalism in the phraseological units of the Ukrainian language, as well as in teaching modern Ukrainian at school, conducting communication trainings, etc.
Опис
Ключові слова
фразеологізми, вербалізація невербаліки, викладання української мови, phraseological units, verbalisation of non-verbal communication, teaching Ukrainian language
Цитування
Вейна А. С. Невербальний кодекс українців ХХІ століття (на матеріалі сучасної фразеології) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і л-ра) / А. С. Вейна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови. – Харків, 2022. – 53 с.
Колекції