Особливості формування комунікативних умінь молодших школярів в умовах Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості формування комунікативних умінь молодших школярів в умовах Нової української школи. Організація навчальної діяльності у початковій школі НУШ передбачає використання різноманітних методів і прийомів навчання, які дозволяють учням засвоювати знання і вміння в цікавій і захопливій формі. Це сприяє розвитку у них пізнавальних інтересів, творчої активності, самостійності, вміння працювати в команді, розвивати комунікативні вміння. Зауважено, що ці особливості спрямовані на створення умов для всебічного розвитку особистості дитини, її творчого потенціалу, формування навичок критичного мислення і уміння вчитися впродовж життя. The article examines the peculiarities of the formation of communication skills of younger schoolchildren in the conditions of the New Ukrainian School. The organization of educational activities in the NUS primary school involves the use of various teaching methods and techniques that allow students to acquire knowledge and skills in an interesting and exciting way. It helps development of their cognitive interests, creative activity, independence, ability to work in a team, develop communication skills. It is noted that these features are aimed at creating conditions for the comprehensive development of the child's personality, his creative potential, the formation of critical thinking skills and the ability to learn throughout life.
Опис
Ключові слова
початкова школа, Нова українська школа, комунікативні уміння, магістерські роботи, Elementary School, New Ukrainian School, communication skills, master's work
Цитування
Вань Сянюнь. Особливості формування комунікативних умінь молодших школярів в умовах Нової української школи / Вань Сянюнь // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 11.