Україна і Європа: нариси з історії літератури та філософії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Майдан
Анотація
У цій книзі подано дванадцять статей, написаних у 2014–2016 роках. У них ідеться про різні матерії: наприклад, про те, яке місце в духовному світі української людини посідає трактат Томи Кемпійського «De imitatione Christi», про ідеї Коперника й західні енциклопедії емблем у старій Україні, про європейські джерела світогляду Григорія Сковороди й Семена Гамалії, про український вимір філософії гумбольдтіанця Олександра Потебні, про образ України, змальований Михайлом Драгомановим, про написану в Сан Ремо поезію Лесі Українки «Дим», про ідейне підґрунтя української сексуальної революції початку ХХ століття, про «психологічну Європу» Миколи Хвильового. І всі вони об’єднані одним магістральним сюжетом – «Україна і Європа». This book contains twelve articles written in 2014–2016. They deal with a variety of topics: for example, the place in the spiritual world of a Ukrainian person place in the spiritual world of a Ukrainian person is occupied by Thomas of Campania's treatise De imitatione Christi, the ideas of Copernicus and Western encyclopaedias of emblems in old Ukraine, about the European sources of the worldview of Hryhorii Skovoroda and Semen Hamaliya, about the Ukrainian dimension of the Humboldtian philosophy of Alexander Potebnya, about the image of Ukraine depicted by Mykhailo Drahomanov, Lesia Ukrainka's poem "Smoke" written in San Remo, the ideological basis of the Ukrainian sexual revolution of the early twentieth century, and Mykola Khvylovyi's "psychological Europe". And all of them are united by one main theme – "Ukraine and Europe".
Опис
Ключові слова
історія культури, історія літератури, історія філософії, творча спадщина, взаємозв'язок культур, history of culture, history of literature, history of philosophy, creative heritage, interconnection of cultures
Цитування
Ушкалов Л. В. Україна і Європа : нариси з історії літератури та філософії / Л. В. Ушкалов. – Харків : Майдан, 2016. – 315 с.