Теоретико-методологические основы исследования творчества Д. Мережковского

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье проанализированы основные подходы к изучению поэзии Д. Мережковского, которые сложились в современном литературоведении. Описаны наиболее плодотворные исследования первой книги стихов поэта. У статті досліджено основні підходи до вивчення поезії Д. Мережковського, які склалися в сучасному літературознавстві. Проаналізовано найбільш плідні дослідження першої книги віршів поета. The article analyzes the main approaches to the study of the poetry of D. Merezhkovsky, which developed in modern literary criticism. The most fruitful studies of the first book of the poet's poems are described.
Опис
Ключові слова
литературоведение, Д. Мережковский, поэзия, літературознавство, Д. Мережковський, поезія, literary criticism, D. Merezhkovsky, poetry
Цитування
Белоус А. В. Теоретико-методологические основы исследования творчества Д. Мережковского / А. В. Белоус // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 215-річчю заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди , Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 36–39.