РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні питання проблеми розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами музично-ритмічної діяльності. Розкрито значення впливу засобів музично-ритмічної діяльності на розвиток творчості дітей. Випускна кваліфікаційна робота містить в собі вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. У вступі представлено основні визначення дослідження, доведено його актуальність, схарактеризовано завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково – педагогічної літератури визначено теоретичні засади розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами музичноритмічної діяльності. У розділі другому показано дослідно-експериментальну роботу з розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами музично-ритмічної діяльності. У висновках представлено що, музично-ритмічна діяльність являється однією з всеохоплюючих діяльностей для активізації творчих здібностей дітей. Вона сприяє вихованню пізнавальної, вольової й емоційної сфер особистості, гармонічному фізичному і художньому розвитку дітей, розвитку музичного слуху, уваги і сприйняття, виразності рухів, формує емоційну чуйність і музично-ритмічне почуття. In the qualification work, the theoretical issues of the problem of the development of creative abilities of older preschoolers by means of musical and rhythmic activity are considered. The significance of the influence of means of musical and rhythmic activity on the development of children's creativity is revealed. The graduation thesis contains an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. The introduction presents the main definitions of the research, proves its relevance, characterizes the tasks and work methods. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature, the theoretical foundations of the development of creative abilities of older preschoolers by means of musical andrhythmic activities are defined. The second chapter shows research and experimental work on the development of creative abilities of older preschool children by means of musical and rhythmic activities. The second chapter shows research and experimental work on the development of creative abilities of older preschool children by means of musical and rhythmic activities. The conclusions show that musical and rhythmic activity is one of the comprehensive activities for activating children's creative abilities. It contributes to the education of the cognitive, volitional and emotional spheres of the personality, the harmonious physical and artistic development of children, the development of musical hearing, attention and perception, expressiveness of movements, forms emotional sensitivity and musical and rhythmic feeling.
Опис
Ключові слова
творчі здібності, музично-ритмічні рухи, творчий розвиток, ритм, почуття ритму, слухова увага, імпровізація, artistic skills, musical-rhythmic movements, artistic development, rhythm, sense of rhythm, auditory attention, improvisation
Цитування
Бойко В. П. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами музично-ритмічної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. П. Бойко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 67 с. : табл. + дод.
Колекції