ЛІНГВОФІЛОСОФІЯ ГЮСТАВА ГІЙОМА (РОЗВІДКА ДРУГА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено лінгвофілософію Гюстава Гійома. Центром лінгвофілософських роздумів вченого був взаємозв’язок мови та мислення. Відповідно до лінгвофілософських поглядів Гійома, мова є відображенням двох відношень: «людина/людина» та «людина/Всесвіт», між якими наявний кінетизм мислення (базис механізму мовної діяльності). Зазначено, що за Гійомом, люди спілкуються не за допомогою «частин мови», а за допомогою слів, з яких конструюються фрази для позначення об’єктів; отже, частини мови є формами слів, які належать до мовної системи як наслідок мовного узагальнення перцептивних процесів. Класифікація певної лексичної одиниці у якості якоїсь «частини мови» визначається різновидом «інциденції»: іменник та дієслово мають «внутрішню інциденцію» та позначають поняття; прикметник та прислівник мають «зовнішню інциденцію». The publication examines the linguistic philosophy of Gustave Guillaume. The center of the scientist's linguistic-philosophical thoughts was the relationship between language and thinking. According to Guillaume's linguistic-philosophical views, language is a reflection of two relations: "man/man" and "man/Universe", between with which there is kineticism of thinking (the basis of the mechanism of language activity). It is noted that according to Guillaume, people communicate not with the help of "parts of speech", but with the help of words, from which phrases are constructed to denote objects; therefore, parts of speech are word forms that belong to the language system as a consequence of linguistic generalization of perceptual processes. The classification of a certain lexical unit as a "part of speech" is determined by the type of "incidence": the noun and the verb have "internal incidence" and denote a concept; adjective and adverb have "external incidence".
Опис
Ключові слова
літературознавство, лінгвофілософія, Гійом Г., аспірантські роботи, literary studies, linguistic philosophy, G. Guillaume, postgraduate works
Цитування
Проскурін І. А. Лінгвофілософія Гюстава Гійома (розвідка друга) / І. А. Проскурін // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 441–445.