КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ІІІ РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвиток і корекція мовлення посідає одне з центральних місць у системі спеціальної дошкільної освіти. У статті проаналізовано методики спрямовані на корекцію зв’язного мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Развитие и коррекция речи занимает одно из центральных мест в системе специального дошкольного образования. В статье проанализированы методики направленые на коррекцию связной речи детей с общим недоразвитием речи III уровня. Speech development and correction occupies one of the central places in the system special preschool education. The article analyzes the methods directed for the correction of coherent speech in children with general speech underdevelopment Level III.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, зв’язне мовлення, корекційне навчання, магістерські роботи, общее недоразвитие речи, связная речь, коррекционное обучение, магистерские работы, general speech underdevelopment, coherent speech, correctional training, master's work
Цитування
Мураховська І. В. Корекційна робота з формування зв'язного мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня / І. В. Мураховська // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 243–247.