Прагматика емфази у політичній промові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що емфатичні конструкції є важливим і невід’ємним складником політичної промови, оскільки не тільки можуть надавати мовленню виразності і емоційності, а й актуалізувати ту інформацію, що на думку мовця, є найбільш знаковою. Тобто мова є важливим інструментом у реалізації глобальної мети політичного дискурсу – досягненні влади. В статье рассмотрено, что эмфатические конструкции является важным и неотъемлемым компонентом политической речи, поскольку не только могут оказывать речи выразительности и эмоциональности, но и актуализировать ту информацию, что по мнению говорящего есть наиболее значимой. То есть речь является важным инструментом в реализации глобальной цели политического дискурса – достижении власти. The article considers that emphatic constructions are an important and integral component of political speech, as they can not only give speech expressiveness and emotionality, but also update the information, which, according to the speaker, is the most significant. That is, language is an important tool in the realization of the global goal of political discourse – the achievement of power.
Опис
Ключові слова
англійська мова, політичний дискурс, емфаза, магістерські роботи, английский язык, политический дискурс, эмфаза, магистерские работы, еnglish, political discourse, emphase, master's works
Цитування
Попова Н. Прагматика емфази у політичній промові / Н. Попова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 70.