ОСОБЛИВОСТІ ОЦІННОЇ НОМІНАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано оцінні номінації на матеріалі творів сучасної української літератури. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи: спостереження, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, систематизації та узагальнення, описовий метод та ін. Зазначено, що засоби оцінної номінації в художній прозі української літератури функційно пов’язані із сюжетом і композицією твору, авторським задумом, часопросторовою організацією і жанровою специфікою твору. Вони виконують образну, символічну, культурологічну, стилістичну, характеристичну функції. Структура й склад арсеналу досліджуваних засобів становлять одну з ознак ідіостилю письменника. Усе це функційне розмаїття підпорядковане численним завданням письменника, зокрема прагненню забезпечити яскравість образотворення та вплинути на реципієнта (читача). The publication analyzes evaluation nominations based on the material of works of modern Ukrainian literature. The work uses general scientific and special linguistic methods: observation, induction and deduction, analysis and synthesis, systematization and generalization, descriptive method, etc. It is noted that the means of evaluative nomination in the artistic prose of Ukrainian literature are functionally related to the plot and composition of the work, the author's intention, time-space organization and genre specificity of the work. They perform figurative, symbolic, cultural, stylistic, characteristic function. The structure and composition of the arsenal of researched means is one of the signs of the writer's idiostyle. All this functional diversity is subordinated to the writer's numerous tasks, in particular to the aspiration ensure the brightness of the imagery and influence the recipient (reader).
Опис
Ключові слова
українська мова, оцінна номінація, художній текст, ідіостиль письменника, Ukrainian language, evaluation nomination, artistic text, writer's idiostyle
Цитування
Шевчук Ю. Ю. Особливості оцінної номінації в художньому тексті: досвід дослідження / Ю. Ю. Шевчук // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 145–152.